Thursday, December 12, 2013

Mẫu số: 04-1/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156 /2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của  Bộ Tài chính)
Text Box: Mẫu số: 04-1/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số    156 /2013/TT-BTC ngày 
06/11/2013 của  Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT)
[01] Kỳ tính thuế: tháng.......năm ...... hoặc quý.....năm....

[02] Người nộp thuế:…............…………………....………...……………….....................
           [03] Mã số thuế:


-[04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………..................................
           [05] Mã số thuế:


-
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT
Hoá đơn, chứng từ bán ra
Tên người mua
Mã số
thuế người mua
Mặt hàng

Doanh số
bán
Ghi chú
Ký hiệu mẫu hóa đơn
Ký hiệu hóa đơn
Số hóa đơn
Ngày, tháng, năm phát hành
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc hàng hoá, dịch vụ áp dụng thuế suất 0%:


Tổng


2.  Phân phối, cung cấp hàng hóa áp dụng thuế suất  1%:


Tổng


3. Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu áp dụng thuế suất 5%:


Tổng


4. Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu áp dụng thuế suất 3%:


Tổng


5. Hoạt động kinh doanh khác áp dụng thuế suất  2%:


Tổng


Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (*): ……..
Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT (**): ………
Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán áp dụng tỷ lệ thuế/doanh thu (***): …….
                
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những  số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:.......
                               Ngày …....tháng …....năm …....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:
(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4, 5.
(**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của chỉ tiêu 1
(***)Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán áp dụng tỷ lệ thuế/doanh thu là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của của các chỉ tiêu  2, 3, 4, 5